Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2022 - 7352 SAYILI KANUN - MALİGÜNDEM
   
 7352 SAYILI KANUN

7352 SAYILI KANUN
 Yazı Boyutu

 Tarih : 31.01.2022 - 00:03:50


Bu kanun ile enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında uygulanacağı kesinleşmiştir ve 31.12.2021 tarihinde bilançolarında yer alan altın ve yabancı paralarını 17.02.2022 tarihine kadar TLye çevirerek en az 3 ay vadeli yatıranların kazancı vergiden istisna

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20220130.008
Konu         : 7352 SAYILI KANUN
Özet         : 1- Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 33. Maddeye istinaden, VUK Mükerrer 298. maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2021, 2022 ve 2023 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. 2023 takvim yılı sonunda ise şartlar oluşmamış olsa bile enflasyon düzeltmesi uygulanacaktır.
                     31.12.2023 tarihinde uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan kar vergiye tabi olmayacak, zarar vergiden düşülemeyecektir.
                     298. maddenin Ç fıkrasının uygulanması açısından ise bu dönemler enflasyon düzeltmesi şartları oluşmamış gibi kabul edilecektir. Yani, 2022 takvim yılı için %2 ödemeksizin yeniden değerleme yapılabilecektir.
                     Bu arada Vergi Usul Kanununun geçici 31. maddesi yürürlükte olduğundan, 9 Haziran 2021 tarihi itibari ile aktiflerde yer alan taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetler 31.12.2021 tarihine kadar kayıt yapmak ve 31.01.2022 tarihina kadar beyan etmek kaydı ile net aktifteki artış değerinin %2 sini ödeyerek yeniden değerleme yapılabilecek.
                     Ayrıca, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesinin Ç bendine göre 2022 yılında yeniden değerleme yapacak olanlar, geçici 32. Madde hükümlerine göre bir defaya mahsus olarak 31.12.2021 tarihine kadar, net aktifteki artış değerinin %2 sini ödeyerek yeniden değerleme yapılabilecek.
                     2- Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14. Maddeye istinaden, Bilanço usulüne göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, dilerlerse 31.12.2021 tarihi itibari ile bilançolarında yer alan altın hesapları ve yabancı paralarını 17.02.2022 tarihine kadar Türk Lirasına çevirerek mevduat veya katılma hesaplarına en az 3 ay vadeli yatırmaları halinde, 2021 yılı 4. Geçici vergi döneminde oluşan kur farkları, Türk Lirasına dönüldüğü tariha kadar oluşan kur farkları, vadeli mevduat veya katılma hesaplarından elde edilen gelirler ve kur korumalı hesaplar netecisinde kurun artışından doğan kazançların tamamı vergiden istisna edilecektir.
                     31.12.2021 tairihi itibari ile bilançolarda yer alan altın ve yabancı paraların 18.02.2022 tarihi ile 31.12.2022 tarihleri arasında Türk Lirasına çevrilmesi halinde ise Türk Lirasına dönüldüğü tariha kadar oluşan kur farkları, vadeli mevduat veya katılma hesaplarından elde edilen gelirler ve kur korumalı hesaplar netecisinde kurun artışından doğan kazançların tamamı vergiden istisna edilecektir.
                     Türk Lirasına dönüştürülerek en az 3 ay vadeli olarak yatırılan tutarların vadeden önce çekim yapılması durumunda, istisnadan yararlanılarak zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziayı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
                     Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, işlem yapılırken, Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine konulan 19 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağının da dikkate alınmasında fayda olacaktır.
29.01.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazeteden;
 
VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun No. 7352                                                                                                         Kabul Tarihi: 20/1/2022
MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.
Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.
31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.
Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 2 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- (1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır:
a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.
(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.
(3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.
(4) Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır.
(6) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
28/01/2022
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

262 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

DIJITAL VERGI DAIRESI
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.