Anasayfa          İletişim          Sitene Ekle         Arşiv                                                                                                                Açılış Sayfam Yap        Sık Kullanılanlara Ekle    
 
Sirküler2022 - AMORTİSMAN SÜRELERİ - MALİGÜNDEM
   
 AMORTİSMAN SÜRELERİ

AMORTİSMAN SÜRELERİ
 Yazı Boyutu

 Tarih : 21.11.2022 - 14:19:39


26.10.2021 tarihinde yayımlanan 7338 sayılı kanunla Amortisman sürelerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştı. Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri sirküler ekindedir

 

FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20221120.028
Konu         : AMORTİSMAN SÜRELERİ   
Özet         : 26.10.2021 tarihinde yayımlanan 7338 sayılı kanunla Amortisman sürelerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştı.
              1- Dileyen mükellefler aktife yeni alınan iktisadi kıymetler için amortisman sürelerini 50 yılı geçmemek üzere 2 katına kadar uzatabileceklerdir.
              2- Yine aynı şekilde isteyen mükellefler aktife yeni giren iktisadi kıymetler için günlük amortisman hesaplayabileceklerdir.
              3- Geçici madde ile 26.10.2021-31.12.2023 tarihleri arasında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında alınan, Arge mevzuatına göre Arge faaliyetlerinde kullanacakları ve Sanayi Sicil Belgesi kapsamında imalatta kullanacakları yeni makine ve teçhizata faydalı ömür listelerindeki amortisman sürelerinin yarısını uygulayabileceklerdir.
              Bu tercihler yapıldığında gelecek yıllarda değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır.
 
                     Bu tercihler yapılırken, işletmenin karlılığının ve amortismanın daha kısa sürede tüketilmesinin avantajı ve dezavantajının yeniden değerleme ve enflasyon düzeltmesinin etkilerinin de dikkate alınarak iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
                     Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri sirküler ekindedir.
 
              Bu değişiklikler 20211030.020 sayılı sirkülerimizde anlatılmıştı.Aşağıdaki linkten bu sirkülere de ulaşabilirsiniz.  http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=1007
 
 
 
213 - VERGİ USUL KANUNU
 Madde 320 Amortisman Uygulaması b) süre bakımından
 
Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.
(Ek : 24/6/1994 - 4008/12 md.; Değişik: 25/5/1995 - 4108/6 md.)  Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.
(7338 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılır.
Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez.
Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
 
 
Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.
(7338 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez.
(7338 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
Geçici Madde 30
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra,
17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere,
2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar
yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri,
Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite (700 Sayılı KHK'nın 46 ncı maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018)Cumhurbaşkanı(*), uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(7338 sayılı kanunun 51 inci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2023 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar, birinci fıkrada belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için aynı fıkra uygulamasından yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 
 
 

  Editör :  FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

159 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
 

KATEGORİLER

GÜNDEM
PRATIK BILGILER
SIRKÜLER
YAZILAR

SEMINERLER
ENDEKSLER
MALI TAKVIM
FORMLAR
HESAPLAMALAR
FIRMAYA ÖZEL

 
 
 Önemli Linkler

RESMI GAZETE
GELIR IDARESI BASK.
SGK
SGK ISE GIRIS-ÇIKIŞ

E-BEYANNAME
INTERAKTIF VERGI DAI.
INTERNET VERGI DAIRE.
E-BILDIRGE
DEFTER BEYAN SISTEMI
E-MEVZUAT
DIGER LINKLER

 
 
 Hava Durumu 
 
 
 

  
 

   © Copyright - 2008- MALİGÜNDEM - Tüm Hakları Saklıdır.